Một người ở nước Trịnh, anh ta định mua cho mình một đôi giày để đi. Trước khi đi, anh…