Triều Đình Vua Sư Tử

0
Triều Đình Vua Sư Tử

Đọc bài Triều Đình Vua Sư Tử mới nhất

Một ngày kia. Mãnh-sư Hoàng-đế,

Muốn thử xem quyền-thế tầy bao,

Bèn vời bách-thú lâm trào;

Mỗi loài phái một viên vào Long-cung.

Sắc vàng tống đi cùng một dạo,

Đóng ấn son Quốc-bảo rõ ràng.

Chiếu rằng suốt một tháng-tràng,

Hội bàn trước chốn Ngai Vàng liên miên.

Lúc mở hội khai diên tứ yến,

Có phường tuồng nhân-tiện làm trò.

Mãnh-sư có ý làm to,

Để đem quyền-thế mà phô chư-hầu.

Truyền hội-nghị ở lầu Ngũ-phụng,

Những thịt xương lủng-củng bốn bề.

Sực nồng hôi-hám gớm-ghê,

Gấu kia bịt mũi dường chê nặng mùi.

Ngự hiểu ý, giận sôi sùng-sục,

Cho xuống ngay Địa-ngục mà chê.

Khỉ ta hiến nịnh tức thì:

– Muôn tâu Thiên-thảo cực-kỳ thông-minh.

Khen móng nhọn, khen dinh thơm phức,

Trăm thức hoa, hương nức không bằng.

Ngờ đâu lời nịnh tán xằng,

Mãnh-sư lại giận giết phăng khỉ già.

Vua Sư-tử thực là phàm-phũ,

Hẳn cũng dòng Kiệt, Trụ chi đây.

Lại gần Chó-sói hỏi ngay:

– Mùi gì tâu thực Trẫm hay thử nào!

Sói đại-thần trí-cao khéo chối.

Cúi tâu:

………… – Thần ngạt mũi thấy chi!

Khôn-ngoan nên chẳng can gì.

Chuyện hay đã dạy, nên ghi vào lòng.

Ai muốn vững Triều-trung quyền-chức,

Nịnh không nên, cương-trực cũng đừng;

Cứ làm ra một người rừng.

Theo Truyengiaoduc.com

Loading...

Leave a Reply

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho