Thẻ: hiểu biết

Nghi vấn

– Bố ơi! Làm một người cha thì lúc nào cũng phải hiểu biết rộng…