Người Giết Cọp

Người Giết Cọp

Trên bức-vách có tranh lạ kiểu,

Khen thợ đâu cũng khéo vẽ-vời,

Một con Cọp lớn tuyệt-vời,

Mà ra chỉ có một người giết xong.

Kẻ đứng ngắm thôi cùng tấm-tắc,

Cọp đâu qua, lập tức im mồm.

Cọp rằng: "Cứ đó ta nom,

Thì ra người khoẻ hơn hùm chẳng sai.

Nhưng thợ vẽ điêu-tai quá đỗi,

Bút có quyền tả dối sự đời.

Ví dầu Cọp biết vẽ-vời,

Tranh này hẳn khác, cảnh thời không ngoa".

Theo Truyengiaoduc.com

Xem thêm:  Bò Cái, Dê Cái Và Cừu Cái Lập Hội Với Sư-Tử

Bài viết liên quan