Giải thích câu tục ngữ: Thua keo này bày keo khác

Giải thích câu tục ngữ: Thua keo này bày keo khác

Giải thích câu tục ngữ: Thua keo này bày keo khác

Hướng dẫn

Tùy thuộc vào bản chất của đối tượng mà trong sử dụng ngôn ngữ, thành ngữ thua keo này bày keo khác có những sắc thái ý nghĩa khác nhau. Với những người có tư tưởng làm việc phục vụ cho lợi ích nhân dân, thành ngữ thua keo này bày keo khác, thể hiện sự kiên trì phấn đấu để đạt mục đích.

Thành ngữ thua keo này bày keo khác bao gồm hai vế kết hợp với nhau, không đòi hỏi tính chặt chẽ một cách nghiêm ngặt. Vì vậy, trong sử dụng, giữa hai vế người ta có thẻ thêm vào các từ chỉ chủ thể hành động, chẳng hạn như thua keo này ta bày keo khác…

Truyengiaoduc.com tổng hợp

Xem thêm:  Giải thích câu tục ngữ: Phúc họa khó lường

Bài viết liên quan